نماز پشت سرت چیز دیگری است


طرح نوشت:نام تو که برده شد

دلم زنده شد...همین...ولی دل که نه نام تو زنده است. یاد  امام فقیدمان خمینی(ره)هم بخیر.